ornament%20lewy.jpghttps://www.instagram.com/asfashion_star/   https://asjewellery.pl/kontakt   https://www.instagram.com/as_jewellery/   https://twitter.com/AS_Jewellery_PL   
https://www.facebook.com/asbizuteriaPrawa%20str%201.png

Regulamin Sklepu Internetowego asjewellery.plSPIS TREŚCI

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2. DEFINICJE

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

§. 7. PERSONALIZACJA

§. 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

§. 9. PROMOCJE I RABATY

§. 10. KARTY UPOMINKOWE AS

§. 11. PŁATNOŚCI

§. 12. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§. 14. REKLAMACJE

§. 15. GWARANCJA

§. 16. WYSYŁKA

§. 17. BIURO OBSŁUGI

§. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego AS Jewellery dostępnego pod adresem: www.asjewellery.pl

2. Operatorem Sklepu Internetowego AS Jewellery jest firma AS Jewellery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w miejscowości Śrem, przy ul. Szkolnej 1A lok. 1, 63-100 Śrem, NIP: PL 7851808846 Regon: 38530157100000 KRS: 0000819108


3. Operator Sklepu Internetowego AS Jewellery świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

Firma AS Jewellery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w miejscowości Śrem, przy ul. Szkolnej 1A lok. 1, 63-100 Śrem, NIP: PL 7851808846 Regon: 38530157100000 KRS: 0000819108, Strona internetowa: www.asjewellery.pl


§. 2 DEFINICJE

1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego AS Jewellery SP. Z O. O., o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.);

4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Sklep – Sklep Internetowy AS Jewellery dostępny pod adresem internetowym: www.asjewellery.pl;

6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

8. Dni kalendarzowe - dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, z włączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

10. Personalizacja - dodatkowa usługa którą świadczy Sprzedawca na potrzeby Konsumentów, mająca na celu indywidualne dopasowanie towaru do potrzeb Kupujących, tj., zmian celem podniesienia jakości wizualnych produktu na potwierdzone życzenie Konsumenta w sposób określony w § 8. 2.

11. Promocje Rabaty - zniżki przyznawane prawidłowo zarejestrowanym Użytkownikom sklepu na podstawie Rabatu procentowo ustalonych przez Sprzedawcę.

12. Gwarancja - (od 1996 r. gwarancja jakości) to pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarancja jakości chroni konsumenta tylko wtedy, gdy gwarant tej ochrony udzielił - wszystkie uprawnienia i tryb ich realizacji określa Regulamin sklepu online www.asjewellery.pl
Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane w języku polskim, w sposób zrozumiały i nie wprowadzający w błąd.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego AS Jewellery.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego AS Jewellery w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji.

5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. Ale Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłek tylko na terenie Unii Europejskiej, wysyłki po za tymi warunkami nie będą realizowane, a zamówione towary anulowane. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

7. Koszty dostawy będą naliczane na etapie składania zamówienia, w zależności od dokonanego przez Kupującego wyboru sposobu dostawy, formy płatności i rodzaju zamawianego towaru.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Safri dla Apple (JavaScript) wersje nie starsze niż 7.0, Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 20.0 lub Chrome (wszystkie wersje) oraz Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Aktywny adres e-mail.

2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia, oraz zakupów w ofertach specjalnych, po rabatach.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

   a. Imię i nazwisko,

   b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

   c. Numer telefonu.

   d. Dodatkowy adres do wysyłki, inny niż podany podczas rejestracji.


6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

   a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

   b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostań Użytkownikiem,

   c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

   d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

   e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji handlowych jak i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu, w tym celu prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie danych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie opcji newsletter.

9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

12. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

   a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

   b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

   c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

   d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

   e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

   f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

   g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Termin wypowiedzenia umowy przez Operatora Sklepu w przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego AS Jewellery. Których jest pełnoprawnym pomysłodawcą oraz producentem.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego AS Jewellery są: Sprzedający oraz Kupujący.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

   a. podać dane wymagane do rejestracji, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz

   b. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

   a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

   b. dodania ich do koszyka,

   c. dobrania preferencji produktu, tj. rozmiaru, koloru, wyglądu

   d. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

   e. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

   f. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany,
 
   g. kliknięcia przycisku "wyślij zamówienie".

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

   a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

   b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

   c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego AS Jewellery podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

14. Sklep Internetowy AS Jewellery wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia, oraz uzupełnić prawidłowo wymagane dane.

15. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

§. 7. PERSONALIZACJA

1. Sklep internetowy www.asjewellery.pl udostępnia warianty oraz opcje graweru na stronie produktu, umożliwiając stworzenie biżuterii personalizowanej, udogodnienia te pozwalają na dostosowanie/dopasowanie produktu pod wymogi klienta, w tym stworzenie za pośrednictwem naszej pracowni indywidualnego wyglądu danego produktu marki AS Jewellery, wprowadzane warianty i opcje graweru umożliwiają realizację produktu indywidualnego, nie wchodzącego w skład wyrobów standardowych. 

2. Wybranie dodatkowych opcji ingerujących w standardowy wygląd produktu, jest jednoznaczne z potwierdzeniem zakupu wyrobu personalizowanego, dostosowanego pod wytyczne klienta, stwarzając tym samym zupełnie nowy produkt, jak również produkt uniemożliwiający dalszą sprzedaż ze względu na zawarte w nim personalia jak również formę wykraczającą poza standard produktu.

3. Wyroby zawierające grawery w postaci personalnych treści klienta obligują naszą pracownię do działań dodatkowych, w tym kosztów związanych z poświęconym czasem na realizację, często indywidualne podejście do zróżnicowanej treści, dlatego sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotów produktów grawerowanych sentencją klienta.

4. Personalizacja umożliwia użytkownikowi:

- zmianę długości łańcuszka poza standardowy zakres uwzględniany w opisie produktu

- łączenie wzorów, własne kompozycje, aranżacje, tworzenie zupełnie nowych produktów

- grawerowanie, sentencje klienta na wybranych produktach


5. Z personalizacji może skorzystać każdy, kto dokonał pełnej rejestracji w naszym sklepie internetowym, jak również osoby składające zamówienia jako "Gość"

6. Koszty personalizacji są dostosowywane względem wybranych wariantów i opcji na stronie produktu, jak również ustalane indywidualnie względem wytycznych przekazanych nam za pośrednictwem dostępnych opcji kontaktu, koszty te stanowią wartości zmienne i pełnią funkcję bezzwrotną dla usługi.

7. Kupujący dokonujący zakupu z kategorii towarów personalizowanych proszony jest o zapoznanie się z warunkami regulaminu przed potwierdzeniem zakupu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy i nie uwzględniania zwrotów zakupionych towarów z kategorii personalizacja, a mianowicie, towary spersonalizowane są ściśle wykonywane wedle ustaleń konsumentów na podstawie informacji wygenerowanych w trakcie zakupu i nie figurują jako stały asortyment sklepu.


§. 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta sklepu na adres office@asjewellery.pl, bądź wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu 14 dni od daty otrzymania towaru, jak również poprzez kontakt telefoniczny z naszym biurem obsługi pod numerem +48 887070665, w tym celu prosimy o przygotowanie informacji mających na celu łatwiejszą identyfikację rozmówcy.

2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty przyjętej jako datę odstąpienia od umowy na adres Sklepu w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym, a w przypadku uszkodzenia zawartości wchodzącej w skład zamówienia, konsument jest zobowiązany ponieść koszty naprawy, czy zniwelowania szkody na rzecz sprzedawcy, w tym celu:

3. Sprzedawca jest zobowiązany przedstawić konsumentowi stosowne orzeczenie naprawy, kosztorys na podstawie którego sprzedawca ma prawo do umniejszenia kwoty należnej do zwrotu.

4. By uniknąć dodatkowych kosztów, Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy i nie uwzględniania zwrotów zakupionych towarów z kategorii personalizacja, a mianowicie, towary spersonalizowane są ściśle wykonywane wedle zaleceń konsumentów na podstawie informacji zebranych w procesie składanego zamówienia jak również specyfikacji przekazanych przez konsumenta drogą kontaktu do sprzedawcy i nie figurują jako stały asortyment sklepu.

5. Kupujący dokonujący zwrotu zakupionego przedmiotu, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i zapakowania zwracanego przedmiotu w sposób nie narażający produkt na uszkodzenie, by uniknąć dodatkowych kosztów.

6. Sprzedawca uprzednio zobowiązuje się do wydania konsumentowi formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość potwierdzającego zwrot zakupionych  przedmiotów oraz dokumentów zakupu.

7. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest w zakładce każdego produktu - pliki do pobrania w katalogu głównym dostępnym w kolekcji sklepu online www.asjewellery.pl

lub można pobrać bezpośrednio poniższe wzory formularza poniżej:

1. ZWROT

2. WYMIANA

8. Konsument zobowiązany jest do wydrukowania formularza, oraz prawidłowego wypełnienia, podpisania i odesłania na adres serwisu marki AS Jewellery należącego do sklepu internetowego www.asjewellery.pl, kolejno zeskanowany, podpisany czytelnie dokument prosimy dołączyć do produktu, a w sytuacji zachowania regulaminowego terminu zwrotu, przesłać formularz na office@asjewellery.pl w tytule wpisując treść odstąpienie od umowy nr (numer zawartej umowy otrzymany w mailu po dokonaniu zakupu), bądź odesłania standardową pocztą na adres serwisu:

AS Jewellery Sp. Z O. O.

ul. Szkolna 1A/1

63-100 Śrem

9. Sprzedawca uwzględnia zwrot kosztów przesyłki towaru przesłanego do Konsumenta, o wartości nie mniejszej, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego,

10. Odstępując od umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany odesłać towar na swój koszt.

11. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe uwzględnione w formularzu odstąpienia od umowy.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 9. PROMOCJE I RABATY

1. PROMOCJE I RABATY są to zniżki przyznawane Klientom w sklepie online z tytułu różnych okazji ustalonych przez Sprzedawcę.

2. Z promocji i rabatów może skorzystać każdy, kto dokonał pełnej rejestracji jak również "Goście" z podaniem aktualnych danych osobowych do wysyłki uwzględnione w art §. 5.4.

3. Wszelkie promocje i rabaty są ograniczone czasowo, tj., warunki i ograniczenia ustala sprzedawca.

4. Promocje i rabaty są udzielane na podstawie kodów rabatowych przez administratorów sklepu, sprzedawcę, jak również na podstawie "Reguły Cenowej Katalogu"

5. Sprzedawca jest zobowiązany do udostępnienia treści kodu rabatowego wszystkim konsumentom o ile ten ze kod nie jest ograniczony specjalnymi warunkami przyznanymi określonej grupie konsumentów spełniających te kryteria.

6. Warunki specjalne i oferty przyznawane określonej grupie kupujących, są to rabaty określone stopą procentową przyznawane na specjalnych warunkach dla grupy osób dokonujących jednorazowego zakupu powyżej określonej kwoty, bądź stałych klientów, którzy dokonali ponownych zakupów, min trzy razy od zarejestrowania konta w panelu użytkownika sklepu.

7. Te warunki oraz wszelkie oferty promocyjne ściśle określa sprzedawca na podstawie informacji zamieszczonych na stronie sklepu online www.asjewellery.pl oraz na portalach społecznościowych pełniących funkcję promocji sklepu.

8. Kody rabatowe jest to ciąg liter, liczb, bądź liter i liczb składających się z polskich znaków.

9. Aby skorzystać z promocji, użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do manualnego wprowadzenia treści rabatu ustalonego przez sprzedawcę, w tym celu należy wpisać w/w text (kod rabatowy) w pole KUPONY widoczne na stronie Podsumowanie:
- dodaj produkt do koszyka
- przejdź do realizacji zamówienia
- na stronie podsumowanie pod wizerunkiem produktu w polu KUPONY wprowadź kod rabatowy.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy i nie uwzględniania zwrotów zakupionych towarów z kategorii PROMOCJE I RABATY jeżeli podczas zakupu kupujących dodatkowo skorzystał z personalizacji produktu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, którego ogólna wartość naliczonych rabatów została naliczona w sposób nieprawidłowy, w skutek problemów technicznych spowodowanych awarią serwera, błędów spowodowanych przeciążeniem strony, nieprawidłowymi plikami cooki, błędami graficznymi, powstałymi w wyniku usterki niezależnej od operatora sklepu internetowego, sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowej poprawy usterki, jak również do niezwłocznego zwrotu wszystkich poniesionych kosztów po stronie klienta, w tym kosztów za przesyłkę, naliczonej prowizji przez wybrany system płatności, w przypadku wyboru płatności elektronicznych, a przy wyborze standardowej płatności, do zwrotu na wskazane przez klienta konto bankowe. W ramach zaistniałego błędu, który zostanie odnotowany, udzielenia klientowi specjalnego rabatu, tytułem zaspokojenia finalnym zakupem.

11. Sprzedawca zapewnia, iż zakupione produkty w promocyjnych cenach nie posiadają wad i nie odbiegają od norm produkcyjnych.

12. Sprzedawca udziela tej samej gwarancji na wszystkie produkty zakupione w ofercie promocyjnej co na produkty zakupione po za promocją i dopełni wszelkich starań mających na celu usunięcie wad niezależnych od użytkownika.

§. 10. KARTY UPOMINKOWE

1. Właścicielem, autorem, oraz głównym i jedynym sprzedawcą Kart upominkowych Marki AS jest firma 

AS Jewellery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szkolna 1A/1, 63-100 Śrem, NIP: PL 7851808846 , Regon: 38530157100000, KRS: 0000819108,

będąca równocześnie właścicielem sklepu internetowego www.asjewellery.pl, oraz wyłącznym dystrybutorem Kart upominkowych Marki AS Jewellery. Firma 

AS Jewellery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Śrem ul. Szkolna 1A lok. 1, 63-100 Śrem NIP: PL 7851808846 Regon: 38530157100000 KRS: 0000819108

Nie akceptuje kart i zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia i akceptacji zniżki na zakup w sklepie www.asjewellery.pl voucherów pochodzących z nielegalnego źródła, nie będące własnością i autorstwem Marki AS Jewellery.

3. W celu uniknięcia zbędnych nie porozumień z tytułu weryfikacji autentyczności posiadanych kart upominkowych naszych klientów, firma AS Jewellery, wprowadziła indywidualne kody zabezpieczające, które są wysyłane drogą elektroniczną, oraz sms-em na podane w zamówieniu dane użytkownika karty

4. Kody zabezpieczające Karty upominkowej są udostępniane tylko i wyłącznie po prawidłowo zrealizowanej płatności lub zaksięgowanej płatności przelewem standardowym, dane do przelewu standardowego dostępne są w sekcji płatność regulaminu jak również udostępnione naszym klientom po prawidłowo dokonanym zakupie karty upominkowej.

4. Karty upominkowe AS Jewellery są dostępne dla wszystkich klientów sklepu internetowego www.asjewellery.pl w katalogu głównym kolekcja/Karty upominkowe.

5. Karty upominkowe AS Jewellery to voucher na zakup dowolnego produktu w sklepie online pod adresem www.asjewellery.pl, karta upoważnia do zakupu produktów dostępnych w sklepie, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia magazynowe produktów wchodzących w skład pozycji oraz ilości produktów dostępnych/niedostępnych w momencie realizacji kuponu.

6. Karty upominkowe są dostępne dla klientów w zróżnicowanej wartości pieniężnej, tj., od 150 pln do 2000 pln, wartość wybranego vouchera/karty upominkowej jest wartością brutto i stanowi równowartość polskich złotych

7. Dokonaj zakupu Karty Upominkowej, podczas zakupu możesz podać dane osoby obdarowywanej, lub wybrać własne dane.

8. Karta ma charakter Kodu, lub udzielonej zniżki na zakup przez wybraną osobę, Kody są generowane po dokonanym zakupie, Format kodu uprawniającego do zakupu w naszym sklepie może zawierać treść osoby obdarowywanej, lub osoby kupującej z dodaniem dodatkowych znaków pełniących funkcję indywidualnego kodu zabezpieczającego i jest dostępny tylko dla osoby obdarowywanej oraz osoby dokonującej zakupu.

9. Karta upominkowa ma termin ważności 12 miesięcy liczony od daty zakupu. W tym celu należy go niezwłocznie zrealizować nie później niż w okresie 12 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia daty ważności karty podarunkowej na wyraźną prośbę obdarowanego jeżeli poinformuje sprzedawcę o tym fakcie przed utratą terminu ważności karty podarunkowej, nie później niżeli 14 dni przed datą uznaną za ostateczny termin ważności karty podarunkowej.

10. Kupon upoważnia do zakupu wszystkich dostępnych produktów w naszym sklepie i może stanowić częściową wartość zakupu, do kuponu można dokonać dopłaty, w tym celu należy skontaktować się z Działem Obsługi klienta na office@asjewellery.pl, lub telefonicznie +48 887070665, w celu uzyskania prawidłowej wyceny wartości należnej różnicy za zakup w kwocie wyższej niż posiadany voucher karty upominkowej.

11. Karta upominkowa nie podlega wymianie gotówkowej, firma AS zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty gotówkowej, zwrotu pozostałej wartości karty, wszelkie pozostałe środki pieniężne pozostałe na karcie upominkowej utrzymane są do wykorzystania przy następnych zakupach.

12. Karta upominkowa podlega zwrotowi, jednakże należy pobrać oryginalny formularz odstąpienie od umowy, dostępny u dołu strony, pod każdym produktem, w tym celu należy odesłać na adres podany w formularzu, prawidłowo wypełniony formularz, bądź uprzednio wydrukowany oryginał formularza, prawidłowo wypełnić, ze skanować i przesłać drogą elektroniczną na adres office@asjewellery.pl nie później niżeli w ciągu 14 dni od daty przyjętej jako zakup produktu dokonany drogą elektroniczną.

13. Podsumowanie.

Karty upominkowe AS Jewellery można wykorzystywać wyłącznie na zakupy w sklepie Marki AS Jewellery Online dostępnym na stronie www.asjewellery.pl lub pod numerem telefonu 0048 887070665. Kart upominkowych  Marki AS Jewellery nie można używać w celu zakupu produktów w innych sklepach. Kart upominkowych AS Jewellery nie można wymieniać na gotówkę (dotyczy to także niewykorzystanych środków), Jednakże, bez szkody dla gwarantowanych praw do zwrotu pieniędzy w przypadku anulowania umowy internetowej, tzw. odstąpienia od umowy lub wszelkich niezgodności. Aby sprawdzić saldo karty lub wynikające z niej korzyści, zadzwoń pod numer 0048887070665, lub odwiedź stronę  www.asjewellery.pl Panel klienta. Firma AS Jewellery nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie bez zgody właściciela karty. Zakaz odsprzedaży. Uzyskanie karty upominkowej AS Jewellery nie jest równoznaczne z gwarancją zakupu jakiegokolwiek produktu. Karty upominkowe AS Jewellery  są wydawane bez określonej daty ważności. Firma AS zastrzega sobie jednak prawo do aktualizacji z odpowiednim wyprzedzeniem warunków korzystania z karty upominkowej AS Jewellery (dostępne pod adresem https://asjewellery.pl/content/9-regulamin i wynikających z tego zmian dotyczących zakupów przy użyciu karty lub lokalizacji, w których można zrealizować kartę). W przypadku wszelkich zmian właściciel karty może zwrócić kartę w celu żądania zwrotu pozostałych na karcie środków. Warunki korzystania z kart upominkowych AS Jewellery podlegają obowiązującym w Polsce przepisom prawa. Wystawcą kart upominkowych jest AS Jewellery SP Z O. O., z siedzibą zarejestrowaną w Polsce, Śrem, ul. Szkolna 1A lok. 1, 63-100 Śrem NIP: PL 7851808846 Regon: 38530157100000 KRS: 0000819108

§. 11. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

   a. Przelewem na rachunek bankowy
   b. Za pomocą płatności internetowych, Przelewy24 - wybrane platformy bankowe online, karty płatnicze, 

2. Dane do wykonania płatności w PLN - Polski Złoty:

   AS Jewellery SP Z O. O., z siedzibą zarejestrowaną w Polsce, Śrem, ul. Szkolna 1A lok. 1, 63-100 Śrem NIP: PL 7851808846 Regon: 38530157100000 KRS: 0000819108

Konto NR: 73 1140 2004 0000 3002 7965 9070

Przelew zagraniczny:

AS Jewellery SP Z O. O

Śrem

ul. Szkolna 1A/1

63-100 Śrem

mBank 

KOD SWIFT: BREXPLPWMBK

IBAN: PL 73 1140 2004 0000 3002 7965 9070

Tytułem: (NR ZAMÓWIENIA) z dopiskiem AS Jewellery.

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy wstępna realizacja zakupu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia. Czas realizacji jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty.

4. Każdy klient dokonujący zakupu przy wyborze formy płatności przelewem, akceptując regulamin, zobowiązuje się do dokonania wpłaty nie później niżeli w ciągu 5 roboczych dni, począwszy od daty zakupu, nie wywiązanie się z tej formy płatności może mieć skutki prawne. Decydując się na zakup, klient nie wyraża przeszkód do dokonania wpłaty.

§. 12. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy AS Jewellery oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego AS Jewellery, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

   a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

   b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

   c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

   d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.


§. 14. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

   a. Imię i nazwisko,

   b. numer zamówienia

   c. opis niezgodności towaru z umową,

   d. datę zakupu,

   e. protokół szkody,

   f. ewentualne zdjęcie

3. Zastosowanie się do ust §. 13.2 oraz §. 15 pkt 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: office@asjewellery.pl

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.§. 15. GWARANCJA

1. Wszystkie wyroby zakupione w naszym sklepie online objęte są 24-ro miesięczną gwarancją. Gwarancję udzielamy na wszelkie wady produkcyjne, jeśli takie pojawią się zobowiązujemy się do usunięcia ich bezpłatnie.

2. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wyrobu (zarysowania, ścieranie materiału), oraz innych uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania biżuterii (wgniecenia, uszkodzenia, zerwania oraz splątania naszyjników),  jednak w każdej chwili mogą Państwo odpłatnie odnowić biżuterię, naprawić w naszej firmie, proszę pamiętać, że na wyroby zakupione u nas bezpośrednio poprzez sklep online otrzymają Państwo szybką i bezkonkurencyjną wycenę.

3. Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest zachowanie potwierdzenia zakupu, tj., danych personalnych umożliwiające weryfikację danych osobowych (dane użytkownika konta, dane adresowe kupującego, odbiorcy towaru)

4. Nie wymagamy dowodów zakupu od zarejestrowanych użytkowników sklepu, wystarczy poprawna weryfikacja danych osobowych, dla pozostałej grupy osób tj., użytkowników zarejestrowanych jako "gość" czy osoby dokonujące zamówień za pośrednictwem innym niż sklep online, podstawą uwzględnienia gwarancji jest zachowanie dowodu zakupu.

5.Spełnienie odpowiednich warunków uwzględnionych w regulaminie sklepu online.

§. 16. WYSYŁKA

16.1 POCZTA POLSKA:

1. Na podstawie sprawdzonych środków transportu jak również na podstawie wszelkich wytycznych udostępnionych i sprawdzonych w praktyce usług dostawców przez ostatnie lata, z gamy firm dostępnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dla klientów z terenów objętych obszarem Unii Europejskiej zapewniamy, iż najlepszą i najbardziej kompatybilną do naszych usług spedycyjnych jest Urząd Poczty Polskiej dla zamówień zagranicznych i za jego pośrednictwem świadczymy wszelkie tego typu dostawy/wysyłki naszych wyrobów.

2. Mając na uwadze dobro naszych klientów, Poczta Polska, prócz najniższej kwoty nadania, tj. wysyłki krajowej jak i międzynarodowej daje również ubezpieczenie każdej przesyłki w cenie równej 500 zł bez względu na wartość zakupionych przedmiotów, ekonomiczne opakowanie, gwarancję dostarczenia w ciągu 24-48 h, punkty odbioru osobistego w całym kraju i na terenie UE, możliwość śledzenia statusu nadania za pośrednictwem mobilnej aplikacji jak również za pomocą strony internetowej dostępnej w panelu użytkownika po kliknięciu na numer śledzenia.

3. Czas i realizacja wysyłki zakupionego produktu jest zupełnie odrębnym etapem realizacji zamówienia i często ten czas i realizacja jest mylona z czasem od zakupu do wykonania zakupionego przedmiotu, a samej wysyłki. Wszystkie produkty są wykonywane ręcznie na "kliknięcie", nie prowadzimy stanu magazynowego, z powodu udostępnianej opcji personalizacji wyrobów, jak również z powodów uniknięcia zbędnego starzenia się wyrobów powstałych z metali szlachetnych.

4. Podsumowanie:

  1). Czas realizacji zamówienia od momentu prawidłowo dokonanej płatności (od 2-14 dni roboczych) Uwarunkowany i zmienny w stosunku do podanych w zamówieniu wytycznych jak również uwarunkowany okresowo względem wzmożonej sprzedaży.

  2). Czas wysyłki (1-2 dni Polska/4-14 dni zagraniczne) uwarunkowany lokalizacją

(PP gwarantuje dostarczenie w dniu następnym od nadania w dużych miastach)

16.2 Paczkomaty inpost:

1. Przesyłki realizowane za pośrednictwem paczkomatów firmy inpost, są dostępne dla wszystkich zamówień i obsługują wyłącznie dostawę na terenie Polski.

2. Czas dostawy od momentu realizacji zamówienia to 1-2 dni ( Jest to wyłączny czas dostawy, realizacja zamówienia, tj. wykonanie produktu na zamówienie klienta jest realizowane w osobnym czasie). Dostawa obejmuje ubezpieczone przesyłki na wartość zakupionego przedmiotu.

3. Do wszystkich zamówień realizowanych za pośrednictwem paczkomatów inpost, udostępniamy numery śledzenia od momentu nadania, numer umożliwia tracking przesyłki, dodatkowo firma Inpost w swojej usłudze dostarcza klientom możliwość odbioru przesyłki w dogodnym terminie czasowym w przeciągu 48 h od wiadomości informującej o dostarczeniu przesyłki do paczkomatu, standardowo nasza firma kieruje przesyłkę do najbliższego paczkomatu względem adresu wysyłki klienta, zgodnie z wyszukiwarką udostępnioną poprzez serwis inpost.

Każda przesyłka jest ubezpieczona, w dobie pandemii, jest to najlepsza forma dostawy, niwelująca kontakt z kurierem podczas dostawy/odbioru przesyłki.

4. Firma Inpost paczkomaty udostępnia aplikację mobilną do monitorowania przesyłek swoim klientom, aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem ios i android oraz windows, aplikacja jest darmowa lub płatna w zależności od używanej platformy.

16.3 Kurier DPD

1. Przesyłki realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, są dostępne dla wszystkich zamówień i obsługują wyłącznie dostawę na terenie Polski.

2. Czas dostawy od momentu realizacji zamówienia to 1-2 dni ( Jest to wyłączny czas dostawy, realizacja zamówienia, tj. wykonanie produktu na zamówienie klienta jest realizowane w osobnym czasie). Dostawa obejmuje ubezpieczone przesyłki na wartość zakupionego przedmiotu.

3. Do wszystkich zamówień realizowanych za pośrednictwem Kuriera DPD, udostępniamy numery śledzenia od momentu nadania, numer umożliwia tracking przesyłki, dodatkowo firma DPD w swojej usłudze dostarcza klientom możliwość odbioru przesyłki w dogodnym terminie czasowym w przeciągu 48 h od wiadomości informującej o możliwości dostarczenia produktu na adres nadawcy.

Każda przesyłka jest ubezpieczona

4. Firma DPD udostępnia stronę do monitorowania przesyłek swoim klientom

16.4 Błędy w realizacji przesyłek:

1. W momencie nadawania etykiet za pośrednictwem sklepu internetowego asjewellery.pl, dział obsługi generujący etykiety/nadania, sugeruje się danymi przesłanymi przez klienta, istnieje możliwość korekty błędnych danych, o ile system lub obsługa administracyjna zweryfikuje w trakcie takowy błąd, korekta następuję manualnie poprzez obsługę nadawcy na zlecenie kupującego/odbiorcy i następuje automatycznie na miarę dostępnych danych (błędny kod pocztowy do lokalizacji, weryfikowany na podstawie ogólnodostępnych danych w internecie) poprzez bezpośredni kontakt z klientem na prawidłowo wskazane dane w panelu klienta-tylko i wyłącznie za jego zgodą (weryfikacja danych wskazujących błąd podczas nadawania przez elektroniczne systemy nadawania pocztą oraz inpost)

2. Jednakże w sytuacji błędnych lub wybrakowanych danych ulicy lub numerów mieszkań, które podczas generowania system nadawczy nie odrzuci i naliczy prawidłowo opłaty z tytułu nadanej etykiety, nasz dział obsługi uznaje za prawidłowe, w efekcie czego nastąpi nadanie. Nie mamy możliwości, ani obowiązku weryfikacji szczegółowych danych zleconych przez klientów, zgodnie z tym, wszyscy klienci zobligowani są do poprawnego wprowadzenia danych zgodnie z powyższym §. 5. pkt.8 pod.pkt.c

   a. Wszelkie związane straty finansowe wynikające z ewidentnego nie dopełnienia poprawności danych ze strony użytkownika w sklepie internetowym asjewellery.pl pokrywa kupujący,

   b. Sprzedawca pokrywa tylko koszty wynikające z obsługi administracyjnej związanej z weryfikacją ewidentnego błędu po stronie klienta, lub wszelkie pozostałe koszty związane z ponowną wysyłką oraz związane z tym zwrotami do nadawcy, gdy zostanie stwierdzona wina po stronie administratora danych (tj. błędnie wprowadzone dane w procesie aktualizacji danych na życzenie klienta)

   c. Administrator nie dokonuje zmian/aktualizacji danych klienta bez jego zgody.

   d. Zmiana danych następuje poprzez stosowne wydanie woli kupującego, które akceptujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej mail: office@asjewellery.pl lub sms na numer +48 887070665.

   e. Tylko powyższa forma obliguje administratora sklepu asjewellery.pl do weryfikacji i zmiany danych w panelu klienta.

§. 17. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

1. Wszystkim naszym klientom udostępniamy Biuro Obsługi ściśle związane z usługami marki AS Jewellery oraz sklepu online www.asjewellery.pl

2. Biuro czynne jest pod numerem telefonu Kom.: 0048887070665, 6 dni w tygodniu:

    PN-PT od 8.00 do 18.00

    SO od 8.00 do 15.00

3. Dodatkowe usługi, zapytania:

   mail: office@asjewellery.pl

   mail: personalizacja@asjewellery.pl

   www.facebook.com/AS-Jewellery.pl

4. Marketing-wszelkie sprawy związane z usługami reklamowymi, biznes-promocja, usługi barterowe, hurtownie, oferty handlowe prosimy kierować bezpośrednio na mail: office@asjewellery.pl jak również pod numerem Kom.: 0048 887070665

AS Jewellery SP. Z O. O.

Marka AS JEWELLERY

z siedzibą zarejestrowaną w Polsce

ul. Szkolna 1A/1

63-100 Śrem

NIP: PL 7851808846

Regon: 38530157100000

KRS: 0000819108

www.asjewellery.pl

mail: office@asjewellery.pl

mail: personalizacja@asjewellery.pl

mail: oferta@asjewellery.pl

mail: reklamacje@asjewellery.pl

mail: praca@asjewellery.pl

kom.: 0048 887070665

AUTORYZOWANY SERWIS MARKI AS JEWELLERY:

AS Jewellery Sp. Z O. O. 

Śrem

ul.Szkolna 1A/1

63-100 Śrem

kom.: 887070665

§. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

4. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

6. Ostatnia aktualizacja danych zawartych w regulaminie z dnia 15.11.2021 r.